5. 7. 2020  5:57 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Projekty


Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je členený do nasledovných problémových oblastí vo vzťahu k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/30/ES ( v ďalšom RS EU): - analýza a modelovanie kvality akvatického a terestrického habitatu orientovaného na určenie neovplyvneného stavu vodných plôch pre RS EU - zovšeobecnenie parametrov bioindikátorov so zámerom na širšie uplatnenie IFIM metódy pre potreby RS EU. - určenie minimálnych bilančných prietokov na báze bioindikácie - analýza akvatického habitatu na základe ichtyofaunistických parametrov
Druh projektu:
VTP ()
Pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:
AV_2009
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0