28. 1. 2020  18:32 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich stability a degradácie.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náplňou vedeckého projektu je rozvoj metód štúdia stability a degradácie materiálov a ich použitie na reálne sústavy. Ťažisko experimentálnych prác bude spočívať v meraní kinetiky procesov vykazujúcich indukčnú periódu, a to najmä termooxidácie a degradácie materiálov, termoanalytickými metódami. Objektmi štúdia budú hlavne polyméry stabilizované i nestabilizované, vyrobené i prírodné, ako aj iné materiály. Bude sa systematicky študovať vplyv nanočastíc na stabilitu materiálov, najmä polymérov a biopolymérov. Bude študovaný vzťah medzi štruktúrou antioxidantov a ich účinnosťou, pričom experimentálne výsledky budú interpretované pomocou neurónových sietí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0660/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0