22. 10. 2020  23:41 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Kontakty medzi deformovanými telesami alebo medzi deformovaným a pevným telesom patria k častým mechanickým javom. Ich najvhodnejším modelom je variačna nerovnica. Zatial čo problematika stacionárnych (eliptických) variačnych nerovníc je do značnej miery vyriešená, v prípade nestacionárnych (evolučných) variačnych nerovníc je stále dosť nevyriešených problémov, týkajúcich sa aj existencie a jednoznačnosti riešenia. V projekte sa chceme zamerať hlavne na kvázistatické a dynamické úlohy, ktorých matematickými modelmi sú pseudohyperbolické, integrodiferenciálne a hyperbolické variačne nerovnice. Popri riešení uvedených modelov sa budeme zaoberať aj s nimi spojenými optimalizačnými úlohami.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:
1/0021/10
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0