28. 1. 2020  14:21 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Navrhovaný projekt je zameraný na výskum komplexných kovových zliatin a nanoštruktúrnych materiálov. Pri plánovanom štúdiu zliatin typu A-Mn-TM and Al-Pd-TM vy vyžíhanom stave (TM=prechodný kov), nanokryštalických materiálov na báze železa a Al-CMA kompozitov (CMA= komplexná kovová zliatina) budú použité rtg. difrakcia, TEM (HRTEM). DTA, HR SEM, EDX, WDX a EBSD, ako aj termodynamické modelovanie. Pozornosť bude venovaná charakterizovaniu T-fázy, epsilon-fázy a stabilných kvázikryštálov. Na základe experimentálnych výsledkov a dostupných teoretických poznatkov budú pre študované systémy a identifikované fázy určené termodynamické parametre. Použitie progresívnych experimentálnych metód vytvára predpoklady pre inovácie v metodickej oblasti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0011/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:24
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:24

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Eliášováspoluriešiteľ
RNDr. Helena Hološová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Roščákspoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Vachspoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Zmekováspoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ