11. 12. 2019  14:33 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum tvorby a rastu reakčných produktov v oblasti rozhrania spájovaných spojov vyhotovených environmentálne vhodnými zliatinami s prihliadnutím na životnosť a spoľahlivosť.

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pozorovanie rozhrania spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami a identifikovanie reakčných produktov vznikajúcich v procese spájkovania pre nízke a vysoké teploty. Získanie poznatkov o tvorbe a raste reakčnýchg produktov vo vzniknutých spojoch vyhotovených bezolovnatými spájkami. Výpočet difúzneho koeficientu a aktivačnej energie v procese difúzie, čo prinesie komplexný obraz o mechanizmoch prebiehajúcich v procese spájkovania. K lepšiemu pochopeniu reakcií vznikajúcich pri spájkovaní je nutné popísať mechanizmus vzniku spoja s následnou možnosťou ovplyvnenia kvality spojov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0111/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Emil Lechovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Lubinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Michal Šimek, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Filip Krakovskýspoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dagmar Tomaníčková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ