18. 1. 2020  3:37 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie štruktúry a vlastností heterofázových materiálov pri výrobe presných polotovarov technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania odliatkov

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je základný výskum zameraný na oblasť heterofázových materiálov - liatinu s guľôčkovým grafitom (LGG) a rýchloreznú oceľ (RO) tvárnených za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania. Použitie netradičnej technológie umožní získať unikátny komplex vlstností a zvýšenie trvanlivosti presných výrobkov vystavených zvýšenému mechanickému zaťaženiu trením. Preskúma sa štruktúra a vlastnosti LGG a RO po odliatí a po doprednom hydrodynamickom pretláčaní so stanovením vzťahov medzi technologickými parametrami tvárnenia, štruktúrnymi zmenami a finálnymi vlastnosťami materiálov. Dôraz bude kaldený na štúdium vplyvu pretvorenia na stupeň heterogenity a anizotropie štruktúry a mechanicko-fyzikálnych vlastností materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0099/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:27

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Porubský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Sojka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Úradník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Vrabec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Matej Beznák, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Michal Boháčik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Krafskýspoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ