24. 10. 2020  16:20 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie štruktúry a vlastností heterofázových materiálov pri výrobe presných polotovarov technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania odliatkov

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je základný výskum zameraný na oblasť heterofázových materiálov - liatinu s guľôčkovým grafitom (LGG) a rýchloreznú oceľ (RO) tvárnených za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania. Použitie netradičnej technológie umožní získať unikátny komplex vlstností a zvýšenie trvanlivosti presných výrobkov vystavených zvýšenému mechanickému zaťaženiu trením. Preskúma sa štruktúra a vlastnosti LGG a RO po odliatí a po doprednom hydrodynamickom pretláčaní so stanovením vzťahov medzi technologickými parametrami tvárnenia, štruktúrnymi zmenami a finálnymi vlastnosťami materiálov. Dôraz bude kaldený na štúdium vplyvu pretvorenia na stupeň heterogenity a anizotropie štruktúry a mechanicko-fyzikálnych vlastností materiálov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0099/10
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
27

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Micháliková
administratíva
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ján Porubský, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Sojka, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Peter Úradník, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ján Vrabec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Eugen Belica, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Roman Krafskýspoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ