27. 1. 2020  15:42 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu.

Garant: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projet je zameraný na vytvorenie interaktívnej multimediálnej výučbovej aplikácie pre zvýšenie úrovne pedagogického pŕocesu potrebnými videosekvenciami, obrazmi a ostatnými multimediálnymi danosťami predmetu Zabezpečovacia technika. Je určený pre študentov stredných škôl so súvisiacim zameraním. Podporu intenzívnejšieho, efektívnejšieho a racionálneho vnímania informácií v odborných predmetoch (texty, schémy, fotografie, reč, hudba, animácie, videá, testy) umožňujú prezentovať multimédiá vo viacerých podobách. Dnes sa ako dôležité javí schopnosť orientovať sa v prívale informácií a vedieť vyhľadať podstatnú myšlienku a cieľ študovaného predmetu. Interaktívne multimédiá a hypertext,do ktorých môže študent vstupovať, sú tým správnym nástrojom na podporu študijných informácií, ľahké vyhľadávanie, testovanie a ľahkú orientáciu v nich.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:144-039STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Betinová, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Božeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Hasayová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Jakábová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ