24. 1. 2020  11:57 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Program vzdelávania postgraduálnych študentov ako podpora ich prípravy na podnikanie.

Garant: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:"Program je orientovaný na zvýšenie možnosti uplatnenia sa postgraduálnych študentov na trhu práce doplnením ich vedomostí z oblasti vedy a vývoja o základoch podnikateľských aktivít v oblasti riadenia podnikov, riadenia ľudských zdrojov, finančného a projektového riadenia, možností získavania finančných prostriedkov EU na prípravu a realizáciu projektov regionálneho rozvoja. V rámci programu sa budú realizovať kurzy v oblastiach: 1/ Základy podnikania 2/ Manažment a marketing v podniku 3/ Finančné riadenie podniku, dane a účtovníctvo v podniku 4/ Riadenie projektov /Projektový manažment/ 5/ Personálne riadenie v podniku (Ľudské zdroje) Program bude priebežne poskytovať všetky dostupné informácie o: o legislatívnych normách a relevantných programových dokumentoch, o partneroch pre domáce a medzinárodné výskumné, vývojové a inovačné siete a konzorciá, o kontakty na domáce a zahraničné zdroje financovania aktivít vo výskume, vývoji a inováciách, o domácich a medzinárodných programoch podpory výskumu, vývoja, a inovácií.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikácia projektu:13120200051
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 05. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0