21. 2. 2020  20:37 Eleonóra
Akademický informačný systém

Projekty


Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí.

Garant: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa týka vedy o pesticídoch, najmä chémie pesticídov, analýzy rezíduí pesticídov, toxikológie a ekotoxikológie. Projekt sa zaoberá technológiou potravín a znečistením životného prostredia. Zahŕňa tiež technologické príspevky v aplikácii pesticídov, inštrumentálnu analýzu rezíduí pesticídov a ich rozkladných produktov, matematické spracovanie výsledkov. Dôležité postavenie má tiež hodnotenie rizika, ktorému je vystavené obyvateľstvo, predovšetkým najzraniteľnejšia časť obyvateľstva, dojčatá a deti a riešeniu odstránenia tohto problému.
Druh projektu:NATO ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:NATO Project No SfP 977983
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0