Jan 24, 2020   1:14 p.m. Timotej
Academic information system

Projects


The Assessment Model of conjunction Bratislava montane belt and cadastre of Rača Municipality.

Supervisor: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Územie Račianskeho podhorského pásu sa nachádza v priestore, ktorý pod vplyvom ekonomických tlakov podlieha postupnej sídelnej premene. Pri tomto procese dochádza k zhodnocovaniu nevyužitých a funkčne nevyhovujúcich plôch. Dochádza k extenzívnemu záberu pôdy a transformácií jej využitia čo môže mať negatívny dopad na rôzne aspekty životného prostredia. Projekt sa zaoberá tvorbou hodnotiaceho modelu lokálneho priestorového potenciálu územia a vytýčenie základného smerovania rozvoja v súlade so zásadami Trvalo Udržateľného Rozvoja (TUR).
Kind of project:-- Iný medzinárodný -- ()
Department:Kabinet počítačovej podpory architekt. a urban. tvorby (UD FA)
Project identification:furdikmvtsminedu
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0