28. 1. 2020  5:52 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


CAPRI - Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kryptografické moduly (hardvérové alebo softvérové) môžu byť napádané útočnikom na dvoch úrovniach: l) na počítačovej úrovni (pomocou lineárnej a diferenciálnej kryptoanalýzy) a 2) na implementačnej úrovni (použitím aktívnych a pasívnych útokov založených na úniku ďalších informácií prostredníctvom postranných kanálov, kde spadajú: spotreba energie, času, elektromagnetická interferencia, alebo vkladanie chýb za účelom ovplyvnenia správania algoritmu). Súčasné kryptografické algoritmy sú navrhnuté tak, že ich nie je možné zlomiť v reálnom čase. Avšak ukázalo sa, že tieto systémy môžu byť ľahko napadnuteľné s využitím postranných kanálov. Metódy využívajúce analýzu výkonu a elektromagnetického vyžarovania sú považované za najsilnejšie a najnebezpečnejšie útoky, pretože sú potrebné len relatívne jednoduché meracie zariadenia a obmedzený prístup, aby bolo možné útočiť na tieto zariadenia. Súčasný výskum v oblasti proti opatrení znemožňujúcich útoky postrannými kanálmi je zameraný výhradne na zabezpečenie existujúcich šifrovacích algoritmov, ktoré neboli navrhnuté s ohľadom na možnosť úniku ďalších dodatočných informácií. Zabezpečenie existujúcich algoritmov je často veľmi drahé, jednak z hľadiska plochy, ktorú zaberajú, ale tiež znižujú ich rýchlosť výpočtu algoritmu. Vzhľadom na existujúce technologické obmedzenia v logických obvodoch nie je možné realizovať niektoré zabezpečovacie techniky. Hlavným cieľom projektu je štúdium kryptografických primitív a algoritmov z pohľadu útokov z postranných kanálov a tiež navrhnúť úpravu existujúcich algoritmov, alebo navrhnúť nové algoritmy tak, aby boli vnútorne odolné proti týmto typom útokov. Jedná sa najmä o útoky na základe analýzy výkonu skúmaného zariadenia. Takto navrhnuté opatrenia odolné voči týmto útokom by nemali vyžadovať ďalší logický priestor pre ich realizáciu. Robustnosť navrhovaných riešení sa bude vyhodnocovať matematicky a hardvérové moduly budú založené na programovateľných logických obvodoch (FPGA).
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikace projektu:SK-FR-0011-09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:04. 01. 2010
Datum ukončení projektu:20. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0