28. 1. 2020  14:08 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých materiálov

Garant: Mgr. Michal Skarba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nekovové supravodiče na báze zmesi oxidov Y, Ba a Cu (YBCO)sú jedny z najrozšírenejších materiálov vykazujúcich supravodivé vlastnosti pri relatívne vysokých teplotách. Analýza štruktúry mikrometrových vrstiev supravodičov na kovovom substráte umožňuje pochopenie vzťahu medzi podmienkami prípravy vrstvy a jej výslednými vlastnosťami.Pri nanášaní vrstvy na kovovú podložku a ďalšom spracovaní vznikajú v tenkých vrstvách YBCO poruchy v ich štruktúre. Tieto poruchy významne ovplyvňujú elektromagnetické vlastnosti supravodičov, predovšetkým kritický prúd a striedavé straty. Informácie o poruchách vo vrstvách YBCO, získané štrukturálnou analýzou, je možné využiť pre zníženie chybovosti procesu výroby supravodivých vrstiev.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0162/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Konopka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Štefániková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Agáta Dujavová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Karin Kocúrová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Szmolka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ