29. 1. 2020  6:30 Gašpar
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného experimentu a výpočtovej termodynamiky.

Garant: doc. Ing. Roman Čička, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je prispieť k termodynamickému popisu, k tvorbe a optimalizácii termodynamických databáz niektorých perspektívnych materiálových systémov pre bezolovnaté spájky, progresívne ocele a komplexné kovové zliatiny. V experimentálnej časti bude analyzované chemické a fázové zloženie vzoriek skúmaných systémov, budú merané ich termodynamické vlastnosti a realizovaná termická analýza ich fázových prechodov. Tieto údaje budú spracované a porovnávané s výsledkami výpočtov fázových rovnováh s využitím metódy CALPHAD a databázového programu Thermocalc. Na základe toho bude optimalizovaný termodynamický popis fáz v skúmaných systémoch a upresnené hodnoty interakčných parametrov ich zložiek. Tieto výsledky umožnia exaktnejší postup pri plánovaní výskumu nových zliatin v týchto systémoch, zameraného na zlepšenie vlastností súčasných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0339/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:23
Počet oficiálních pracovníků projektu:23

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Roman Čička, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svetozár Demianspoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Štefániková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Kövér, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ