20. 1. 2020  6:42 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného exerimentu a výpočtovej termodynamiky.

Garant: doc. Ing. Roman Čička, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je prispieť k termodynamickému popisu, k tvorbe a optimalizácii termodynamických databáz niektorých perspektívnych materiálových systémov pre bezolovnaté spájky, progresívne ocele a komplexné kovové zliatiny. V experimentálnej časti bude analyzované chemické a fázové zloženie vzoriek skúmaných systémov, budú merané ich termodynamické vlastnosti a realizovaná termická analýza ich fázových prechodov. Tieto údaje budú spracované a porovnávané s výsledkami výpočtov fázových rovnováh s využitím metódy CALPHAD a databázového programu Thermocalc. Na základe toho bude optimalizovaný termodynamický popis fáz v skúmaných systémoch a upresnené hodnoty interakčných parametrov ich zložiek. Tieto výsledky umožnia exaktnejší postup pri plánovaní výskumu nových zliatin v týchto systémoch, zameraného na zlepšenie vlastností súčasných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0339/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:23

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Roman Čička, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svetozár Demianspoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Štefániková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Kövér, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ