26. 1. 2020  18:51 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5-osovom frézovaní v podmienkach Centra excelentnosti 5-osového obrábania.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu. V tejto súvislosti projekt skúma rozloženie a pôsobenie rezných síl v procese 5-osového frézovania. Pri reznom procese je dôležitou dynamickou charakteristikou aj chvenie, jeho vznik a pôsobenie a nakoniec aj podmienky pre elimináciu chvenia. Projekt preto rieši aj príčiny vzniku chvenia pri 5-osovom frézovaní a zaoberá sa hľadaním oblasti bezvibračného frézovania. Dôležitým parametrom v procese 5-osového frézovania je výber vhodnej CAM stratégie frézovania vzhľadom na požadovaný tvar a kvalitu súčiastky. V projekte sa preto budeme zaoberať aj skúmaním vplyvu jednotlivých CAM stratégií 5-osového frézovania na dynamické charakteristiky rezného procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0250/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Omámik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
Ing. Miloš Polakovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ