22. 10. 2020  6:05 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vývoj mäkkej bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty. Vývojová spájka je určená pre environmentálne prijateľné spájkovanie kovových a keramických materiálov. Vývojovou spájkou budú vykonané skúšky spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov pri aplikácii taviva a pri beztavivovom spájkovaní s využitím výkonového ultrazvuku. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájky pri rôznych podmienkach spájkovania. Budú sa študovať interakcie na rozhraní spojovaného materiálu a spájky. Pre výskum aplikačných podmienok vývojovej spájky sa stanovia kvalitatívne kritériá spájkovateľnosti ako je zmáčavosť, roztekavosť, kapilarita, difúzia, erózia pri bežných aj extrémnmych podmienkach spájkovania. Zisťovať sa bude šmyková pevnosť spojov vývojovej spájky na kovových a keramických materiáloch. Vykonajú sa skúšky starnutia tepelného cyklovania spájkovaných spojov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0211/11
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
20

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administratíva
spoluriešiteľ
Ing. Michal Chachula, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Marcian, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Pavlovič
spoluriešiteľ
Ing. Martin Provazník, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Monika Koleňáková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ