28. 1. 2020  1:02 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vplyvu parametrov vybraných technologických procesov na integritu povrchových vrstiev.

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Povrchová vrstva najmä u dynamicky namáhaných súčiastok a nástrojov v rozhodujúcej miere ovplyvňuje ich úžitkové vlastnosti a životnosť. Cieľom projektu je výskum vplyvu technologických parametrov a technologických účinkov na vlastnosti a integritu povrchových vrstiev za účelom predikcie životnosti a úžitkových vlastností výrobku. Výskum je zameraný najmä na vplyv rýchlosti a veľkosti pretvorenia na integritu povrchových vrstiev vytvorených ubíjaním, nabíjaním, kovotlačením, gulôčkovaním, valčekovaním, nastreľovaním, resp.l ťahaním rúr a drôtov za studena. V rámci výskumu budú pri hodnotení integrity využité okrem metód kvalitatívnej analýzy aj výsledky získané aplikáciou stereologickej materiálografie, Abott-Firestonových kriviek a z hodnotenia tribologických vlastností. Cieľom projektu bude zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov pre možnosť ich aplikácie pri predikcii úžitkových vlastností výtvarkov a súčiastok v podmienkach praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/0399/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Mariana Balážová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Košťálováspoluriešiteľ
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miloš Polakovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Dagmar Tomaníčková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ