28. 1. 2020  8:00 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv parametrov 5-osového brúsenia na geometrickú presnosť stopkových rezných nástrojov

Garant: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte bude riešený výskum presnosti brúsenia najmä geometrie stopkových rezných nástrojov v závislosti brúsneho nástroja našou novou metodikou. Teória rezných síl pri brúsení nie je ešte postačujúco spracovaná. My použijeme nami pripravenú metódu plánovania experimentu, kde získané vzťahy budú dimenzionálne homogénne a indikátory rovníc (rozmerové konštanty)dostanú fyzikálny zmysel.Výstupom projektu bude aj rozšírenie teórie vysoko parametrického brúsenia z 3-osového na 5-osové brúsenie. Pre zisťovanie trvanlivosti pomocou mernej entrópie rezania čo je úplná novinka.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0615/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:28
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:28

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Bartošspoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Maračeková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Klaudia Bašovskáspoluriešiteľ
Ing. Martin Benovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zdenko Gunišspoluriešiteľ
Ing. Stanislav Chovanecspoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Kubekspoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dagmar Tomaníčková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Vopát, PhD.spoluriešiteľ