21. 10. 2019  0:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie.

Garant: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Územia po požiaroch bývajú sukcesne osídlené viacerými synantropnými a inváznymi druhmi rastlín. V zmysle platnej legislatívy je ich nutné odstraňovať , pričom najčastejšie je vykonávaná chemická ochrana aplikáciou herbicídu. Pri termálnej alternácii pôdy sa však môžu zásadne zmeniť jej sorpčné vlastnosti, čím po aplikácii pesticídu môže dochádzať až k rýchlemu ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Štúdiom sorpčných vlastností/mobility vybraných, na Slovensku komerčne dostupných herbicídov sa bude vykonávať štandardnými nádobkovými tzv. batch experimentmi ako aj kolónovými testami. Využitím analytických metód budú sledované aj ich degradačné produkty. Ďalej sa bude študovať účinnosť vybraných progresívnych remediačných technológií pre čistenie kontaminovaných vôd a výluhov z nich.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
Identifikácia projektu:1/0302/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kasalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Masarikováspoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ