19. 10. 2019  11:17 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka

Garant: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vedecké skúmanie a hodnotenie faktorov, ktoré ovplyvňujú selekciu a následnú implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie v podmienkach organizácií rôznych typov tak, aby ich aplikácia predstavovala optimálny model, ktorý korešponduje ako s rôznymi aspektmi manažérstva bezpečnosti informácií v duchu zásad sformulovaných EÚ na jednej strane, tak s požiadavkami na ochranu a spokojnosť na strane druhej.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/0558/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Andrea Andrašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Hudák, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
Ing. Ivana Ščasnovičováspoluriešiteľ
Ing. Viera Vančová, PhD.spoluriešiteľ