Jan 28, 2020   1:30 a.m. Alfonz
Academic information system

Projects


Manažment zisku v priemyselnom podniku a holdingu.

Supervisor: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je na základe štúdia motívov, možností a nástrojov manažmentu zisku v podmienkach slovenského účtovníctva aj IAS/IFRS v kontexte s harmonizáciou účtovníctva a daní v EÚ a analýzy úrovne jeho využívania v SR - definovať postavenie a úlohy manažmentu zisku a aplikáciou princípov procesného riadenia určiť jeho fukčné informáciami pre podporu finančného riadenia priemyselného podniku a holdingu, - identifikovať kritické oblasti manipulácie finančných výsledkov podniku a holdingu prostredníctvom kreatívneho účtovníctva a daňovej optimalizácie a - navrhnúť metodiku finančnej analýzy, ktorá by znížila riziko finančného rozhodovania pre zainteresované subjekty privátnej aj verejnej sféry pri práci s výstupmi podnikového a holdingového finančného reportingu.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:1/0767/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:12
Number of official workers in the project:12

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Drozdová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Hodulíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Talnagiová, PhD.spoluriešiteľ