25. 2. 2020  23:11 Frederik
Akademický informační systém

Projekty


Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyslených podnikoch v SR

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt nadväzuje na výsledky projektov realizovaných na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU v Trnave: - VEGA 1/2578/05: Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska - ESF 11230220391: Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií - VEGA 1/0491/09: Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov Parciálnym výsledkom uvedených projektov bolo identifikovanie nedostatkov v oblasti kvality informácií a informačného manažmentu
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:1/1203/12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:32
Počet oficiálních pracovníků projektu:32

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Mária Bielik Marettová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Andrea Hagovskáspoluriešiteľ
Ing. Martin Hrablik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Jakábová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Miroslav Ličkospoluriešiteľ
Ing. Jana Malá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Bednár, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Beluský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Daňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Hudák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erik Janák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ivana Novotná, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Rastislav Petráš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Pokorná, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ružena Šrubařová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Yulia Šurinová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Kamil Vaňaspoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ