26. 1. 2020  18:00 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy a technológie predikcie a optimalizácie zefektívnňovania procesov integrovaných dodávateľských reťazcov ako nástroje zabezpečovania trvalej udržateľnosti podniku.

Garant: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt si za cieľ kladie aplikáciu exaktných, experimentálnych metód a informačných technológií na predikciu a optimalizáciu zefektívňovania procesov, návrh nových metód skúmania a analýz logistických procesov reťazcov v prudko meniacich sa podmienkach na trhu, na predikciu vzniku rizík procesov v reťazci ako i ďalšie rozšírenie možnosti využitia metód. Cieľom vedeckého projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti tovarov a hodnôt dodávaného tovaru výrobnými podnikmi v priemysle v súčasných podmienkach, ktoré vyžaduje ďalšie zvyšovanie vzdelanostnej úrovne tvorivých pracovníkov v priemyselných podnikoch a vo všeobecnosti i absolventov všetkých stupňov štúdia na manažérskych študijných odboroch. Splnenie vyššie uvedených cieľov prispeje k odvráteniu vzniku neočakávaných udalostí v integrovanom reťazci ešte pred vznikom rizika a tiež k vytvoreniu podmienok na zabezpečenie trvalej udržateľnosti podniku. To je hlavný cieľ projektu a k tomu sú orientované i výsledky základného výskumu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/0647/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Erik Janák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Stankovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Zlocha, PhD.spoluriešiteľ