9. 12. 2019  13:24 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov reálneho času bezpečnostne-kritických procesov (predovšetkým prvá a druhá úroveň riadenia). V súčasnej dobe stále viac vystupuje do popredia otázka jednoznačnosti softvéru vrátane bezpečnostných algoritmov realizovaných týmto sofvérom. Existuje veľa prístupov k verbálnemu popisu spoľahlivosti riadenia uvedeného typu. Prakticky aplikovateľné metódy na exaktné stanovenie spoľahlivosti systému (predovšetkým softvéru pre riadenie bezpečnostne-kritických procesov) avšak absentujú. Definícia spoľahlivosti bola doteraz väčšinou zameraná predovšetkým na technické prostriedky. Z praxe vyplýva požiadavka presnejšie definovať podobné charakteristiky tiež aj pre programové prostriedky. Výrazne táto požiadavka vstupuje do popredia pre oblasť riadenia bezpečnostne-kritických procesov na báze technických ale aj programových prostriedkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0976/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Vlkovičspoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Trnovský, PhD.spoluriešiteľ