29. 1. 2020  17:48 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Viacbodové okrajové úlohy pre nelineárne singulárne perturbované a informatické vedy a fyzikálne vedy.

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V posledných rokoch, okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice 2.rádu s nelokálnymi viacbodovými okrajovými podmienkami sa stali prudko rozvíjajúcou oblasťou výskumu. Štúdium úloh tohto typu je akcelerované nielen teoretickým záujmom, ale aj skutočnosťou, že mnoho javov v technike a fyzike je možné modelovať týmto spôsobom. Napríklad úlohy so spätnoväzobným riadením , ako sú rovnovážne stavy termostatu, kde regulátor na jednom z koncov ohrievanej tyče pridáva alebo odoberá teplo v závislosti na teplote registrované senzorom v inom mieste tyče, môžeme interpretovať obyčajnou diferenciálnou rovnicou druhého rádu s nelokálnou trojbodovou okrajovou podmienkou. Hlavným cieľom tohto projektu je analyzovať tieto úlohy a navrhnúť efektívnu numerickú schému.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0151/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Trnovský, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ľudmila Vaculíkováspoluriešiteľ