26. 10. 2020  12:08 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Obsahom predkladaného projektu je zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo v kontexte so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ, prvýkrát prijatou v Goteburku v roku 2001 a následne revidovanú v rokoch 2006 a 2009, stratégiou Európa 2020 pre zamestnanosť a rast, Enterprise 2020, Záverov Rady EÚ z 19. novembra 2010 o výchove k trvalo udržatelnému rozvoju (2010/C 327/05), zo summitu OSN z 20.-22. septembra 2010 o Miléniových rozvojových cieľoch a v súčastnosti prijatou normou ISO 26000 o spoločensky zodpovednom podnikaní.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:037STU-4/2012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
25
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:25

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administratíva
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
spoluriešiteľ
Ing. Katarína Drieniková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Šmida, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
spoluriešiteľ
Ing. Michaela Tokárováspoluriešiteľ
Ing. Jozef Zlocha, PhD.spoluriešiteľ