28. 1. 2020  5:20 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT)

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskumní pracovníci zo štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) spolupracujú s kolegami z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci Centra excelentnosti (CEx) FUN-MAT založeného pri SAV na dobu trvania projektu. Všetci partneri v rámci projektu sú zameraní na výskum pokročilých materiálov, napr. nanomateriálov, komplexných kovových zliatin, funkčnej keramiky a polymérov, ktoré sú sľubnými materiálmi pre funkcionalizáciu v rôznych fyzikálnych, chemických, biologických, prípadne priemyselných procesoch. Od riešiteľov projektu sa očakáva, že vďaka synergickému efektu plynúcemu zo spolupráce v rámci CEx skvalitnia svoje vedecké výstupy.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:FUN-MAT
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:04. 08. 2011
Dátum ukončenia projektu:03. 08. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ