20. 10. 2019  23:43 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Prognóza vývoja deformácií vybratých geotechnických konštrukcií v závislosti od stavu napätosti

Garant: prof. Ing. Peter Turček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zvyšovanie zaťaženia konštrukcií na jednej strane a v dôsledku expanzie investičnej výstavby náročnejšie geologické prostredie na osadenie stavieb prinášajú úlohy, ktoré sa darí zvládnuť iba úzkym prepojením nových teoretických poznatkov s možnosťami aktuálnych technológií. V oblasti geotechnického inžinierstva sa jedná najmä o zhotovovanie hlbokých stavebných jám, predbežné opatrenia príp. sanácie nestabilných svahov vyvolané inžinierskou činnosťou a nároky hornej konštrukcie z hľadiska neprekročenia prípustných absolútnych alebo nerovnomerných deformácií. Proces optimalizovania každého návrhu geotechnickej konštrukcie je podmienený najmä zostavením výpočtového modelu simulujúceho v čo najvernejšej podobe reálne okrajové podmienky. Preto je nevyhnutné verifikovať návrhové riešenia a operatívne ich korigovať podľa zásad pozorovacej metódy definovanej v STN EN 1997-1
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0241/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0