25. 10. 2020  16:17 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na výskum environmentálne vhodných zliatin spájkovania progresívnymi technológiami. Navrhnuté a experimentálne vyrobené spájky budú určené na mäkké spájkovanie kovových a keramických materiálov pri vyšších aplikačných teplotách. Na zabezpečenie zmáčavosti keramických a ťažkospájkovateľných materiálov budú spájky legované aktívnymi kovmi a prvkami zo skupiny lantanoidov. Pomocou nových spájkovacích zliatin budú vykonané skúšky technologickej spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov pri beztavivovom spájkovaní s využitím technológií lasera, výkonového ultrazvuku a elektrónového lúča. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájok a spájkovaných spojov pri rôznych podmienkach spájkovania. Budú sa študovať interakcie na rozhraní spojovaného materiálu a spájky. Pre výskum aplikačných podmienok spájkovania sa stanovia kvalitatívne kritériá spájkovateľnosti ako je zmáčavosť, roztekavosť, difúzia, erózia pri bežných aj extrémnych podmienkach spájkovania. Zisťovať sa bude šmyková pevnosť spojov na kovových a keramických materiáloch.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-0023-12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2017
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
administratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ