20. 1. 2020  14:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na základný výskum podmienok a postupov vytvárania zvarových spojov laserovým a elektrónovým lúčom na vybraných typoch duplexných koróziivzdorných ocelí s feriticko-austenitickou štruktúrou. Koncentrované zdroje energie, vzhľadom na ich flexibilitu, umožňujú okamžitú aplikáciu predhrevu pred zváraním a dohrevu po procese zvárania pomocou defokusovaného, alebo rastrovaného lúča, čo poskytuje veľký výskumný potenciál. V jednotlivých etapách projektu budú riešené otázky zvariteľnosti duplexných a superduplexných ocelí, pričom pozornosť bude sústredená na štruktúru analýzu zvarových spojov, analýzu ich mechanických vlastností, zisťovanie prítomnosti zvyškových napätí a zmeny koróznej stability. Na tvorbe vlastností finálnych produktov sa podieľajú všetky procesy technologického reťazca. Z toho dôvodu sa experimentálny výskum bude zameriavať tiež na analýzu vlastností zvarových spojov, vytváraných z materiálov s rôznym typom a stupňom plastického pretvorenia ako aj na zhodnotenie plošnej tvárniteľnosti takto vytvorených zvarových spojov. Pozornosť bude sústredená na nájdenie korelácií medzi rozhodujúcimi technologickými parametrami procesov zvárania a tvárnenia a výslednými vlastnosťami realizovaných zvarových spojov z pohľadu ich exploatácie. Projekt má ambíciu posunúť hranice poznania procesu zvárania vybranej skupiny duplexných koróziivzdorných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie ako sú laserový a elektrónový lúč.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0248-12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Ertel, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Krampoťák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ