Feb 28, 2020   7:44 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The church
Written by (author): Ing. Kamil Binek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Opponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kostol
Summary:BINEK, Kamil: Kostol. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb, - Vedúci práce: prof. Ing. Jozefovi Oláhovi, PhD. Bratislava, 2014, 114s. Záverečná práca inžinierskeho štúdia nadväzuje na predošlý predmet s názvom Diplomový seminár, ktorého úlohou bolo oboznámiť sa s problematikou navrhovania sakrálnych stavieb. Na základe tohto semináru som v mojej záverečnej práci navrhol objekt kostola, ktorý ako celok pozostáva aj z fary a pastoračného centra. Kostol má tvar lode, ktorá preráža vlnu rozbúreného mora. Na docielenie tohto zámeru má kostol zväčšujúcu sa svetlú výšku v smere od západu na východ a prevádzkové celky fara a pastoračné centrum so zaoblenou strechou sa naň napájajú v smere od severozápadu na juhovýchod. Strecha nad celým objektom je riešená ako vegetačná. Práca sa skladá z dvoch častí: textová a grafická časť. Textová časť je tvorená Sprievodnou správou a Technickou správou. V technickej správe v časti prílohy sú uvedené aj tepelnotechnické posúdenia konštrukcií tepelno-výmenného obalu (stena, strecha, strop pod nevyku-rovaným priestorom a podlaha), posúdenie kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu , výpočet potreby tepla na vykurovanie a statické posúdenie nosníkov z lepeného lamelového dreva. Grafická časť práce pozostáva z výkresovej dokumentácie určenej na realizáciu stavebného objektu kostola.
Key words:vegetačná strecha, sakrálna stavba, fara, pastoračné centrum, loď

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited