Dec 7, 2019   3:39 a.m. Ambróz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Spatial model of the village in a digital workplace
Written by (author): Ing. Martin Franc
Department: Department of Mapping and Land Consolidation (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Fencík, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Stromček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priestorový model obce v digitálnom prostredí
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom konceptuálneho modelu priestorových údajov obce. Ako vzorové územie bola zvolená obec Bernolákovo. Na začiatku práce je zhodnotený legislatívny rámec, ktorý definuje tvorbu informačných systémov verejnej správy (ISVS), ako aj tvorbu priestorových údajov, ktoré obsahujú tieto informačné systémy (IS). Súčasťou legislatívnej analýzy je tiež definovanie povinných poskytovateľov podľa zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI). V práci ďalej analyzujeme existujúce IS, ktoré evidujú referenčné a tematické údaje naprieč verejnou správou. Na podklade takto získaných informácií, ako aj charakteristiky územia Bernolákova, je v práci navrhnutý konceptuálny model priestorových údajov. Model je tvorený jednotlivými kategóriami, ktoré sú charakterizované z pohľadu zdroja priestorových údajov, príslušných priestorových objektov, formátu, súradnicového systému a využitia údajov. V prípade kategórií, ktorých zdrojové údaje nie sú súčasťou ISVS, alebo je potrebná ich zmena, je navrhnuté ako takéto údaje vytvoriť.
Key words:priestorové údaje, informačný systém, konceptuálny model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited