Apr 3, 2020   8:44 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalisation of the residential complex
Written by (author): Ing. Maroš Boskovič
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Tatiana Trníková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia verejných priestorov obytného súboru v Trnave
Summary:Bc. Boskovič Maroš: Revitalizácia verejných priestorov obytného súboru v Trnave -- Obytný súbor s polyfunkciou a verejnými priestormi -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry, Fakulta architektúry -- Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. - Bratislava SvF, 2014, 51 strán. Témou záverečnej práce je komplexné riešenie verejných priestorov obytného súboru, ktorým sa dosiahne zvýšenie úrovne kvality prostredia. Riešené územie sa nachádza v meste Trnava v priamom dotyku na historické jadro mesta, mestskú pamiatkovú rezerváciu a centrálnu mestskú zónu. Riešené územie má aj priamu nadväznosť na biokoridor (Bernolákov sad s vodným tokom Trnávka). Územie sa nachádza západne od centra mesta, z južnej strany sa nachádza hlavná železničná stanica, ďalšou hranicou z východnej časti sú historické mestské hradby pochádzajúce z 13.storočia a smerom na sever už hranicu riešeného územia tvorí vodný tok Trnávka. V severnej časti hranicu tvorí Ružindolská ulica a zo západnej časti sú to rodinné domy na uliciach Andreja Kubinu, Terézie Vansovej, Kalinčiakova a Hodžova. Riešené územie ma rozlohu 31,88 ha, z toho má Bernolákov sad rozlohu 4,74 ha a vodný tok Trnávka 1,25 ha. Na základe vopred zvolenej metodiky diplomovej práce sú v závere zhrnuté výsledky mojej práce. Grafická časť diplomovej práce vyjadruje spracovanie témy revitalizácie verejných priestorov obytného súboru v Trnave. Návrhová časť čerpá z informácií zistených z predchádzajúcich analýz. Práca umožňuje pohľad na revitalizáciu obytných súborov, ktorý vychádza z pôvodného stavu a snaží sa vytvoriť plnohodnotnejšie, reprezentatívnejšie a funkčno-prevádzkovo vhodnejšie riešenie. Výsledkom práce krajinno-architektonické riešenie, ktoré berie do úvahy pôvodný stav a limity krajinného prostredia a v neposlednom rade urbánne prostredie z hľadiska funkčno-prevádzkových a kompozičných vzťahov. Cieľom práce bolo navrhnúť verejné priestory obytného súboru tak, aby tvorili vhodné prostredie na bývanie, oddych a vyžitie sa obyvateľov vo voľnom čase. Z hľadiska polohy riešených verejných priestorov v danom území sa kládol dôraz aj na reprezentatívnosť určitých hlavných vstupných a zdržiavacích zón.
Key words:revitalizácia, obytný súbor, mobiliár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited