Feb 21, 2020   4:59 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tehelné pole - Revitalization of the area as a public park for sport and recreation.
Written by (author): Ing. Dávid Grega
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Ivana Pasečná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tehelné pole - revitalizácia územia ako verejného parku pre šport a rekreáciu.
Summary:Témou záverečnej práce je revitalizácia mestského prostredia a tvorba verejných priestorov. Predmetom návrhu je plocha zaniknutého cyklistického štadióna Tehelné pole v Bratislave, ktorá je v súčasnosti nevyužitá. Všetky navrhnuté kroky v riešenom území sa opierajú o východiská, ktoré vyplynuli z analýz územia. Okrem analýz priestorov a infraštruktúry je súčasťou projektu aj participácia miestnych obyvateľov. Diskusie a dotazníkový prieskum pomáha lepšie pochopiť charakter a väzby v riešenom území. Priamo tak napomáha k určeniu priorít pri návrhu verejných priestorov, čím možno dosiahnuť čo najefektívnejšie využitie mestského prostredia, ktoré je limitované zástavbou. Lokalita Tehelného pola je charakteristická športovými aktivitami, preto predstavuje zázemie športu v rámci sídla. Duch lokality v súčasnosti upadá a preto by podľa môjho názoru mal byť oživený a podporený. Preto predmetom návrhu je verejný park so zameraním na šport a rekreáciu, ktorý by tomuto cieľu napomohol. V návrhu som sa snažil rešpektovať aj históriu a atmosféru lokality, ktorú chcem v konečnom návrhu zachovať a podporiť. Plne som využil východiská participácie a tiež som sa riadil súčasnými trendmi riešenej problematiky, pričom som sa snažil vytvoriť priestor s trvalou udržateľnosťou. Priestor má slúžiť všetkým vekovým kategóriám obyvateľov a zahŕňa čo možno najširšie spektrum športových a rekreačných aktivít. Ponúka priestor pre rozmanitú rekreáciu a športy. V prílohe sa nachádzajú grafické znázornenia vybraných postupov riešenia zadania. V projekte diplomovej práce sú tiež využité výstupy z preddiplomového projektu ,ktorý bol zameraný na analýzu územia a ujasnenie si základných východísk pre spracovanie alternatívnych návrhov.
Key words:verejný priestor, udržateľnosť, šport a rekreácia, participácia obyvateľstva, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited