Feb 18, 2020   9:13 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of the countryside in the village Raková
Written by (author): Ing. Ivana Včelíková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Heinrichová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Marcinov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia vidieckej krajiny v katastri obce Raková
Summary:Abstrakt Práca je zameraná na obnovu vidieckej krajiny z hľadiska rôznych druhových aktivít ako šport, rekreácia, oddych. Na základe prieskumov boli zhodnotené pozitívne a negatívne stránky katastra obce. Cieľom práce je zhodnotiť potenciál vybraného územia a navrhnúť krajinársku štúdiu, ktorá bude riešiť jeho optimálne využitie pri zachovaní pôvodných kultúrnych a prírodných hodnôt krajiny. Práca sa konkrétne zaoberá vytvorením sietí nových turistických chodníkov a cyklotrás, ktoré vedú celým katastrom. Následne sú vytýčené významné stretávacie a záujmové body. Návrh kladie dôraz na ich zatraktívnenie. Krajinárska štúdia okrem návrhu územia, čiastkovo rieši aj hromadné odumierane smrečín a to preferovaním druhov potenciálnej listnatej drevinovej vegetácie. Návrh sa snaží o prinavrátenie vegetácie v niektorých najviac navštevovaných častiach územia, ktorá absentuje kvôli defoliácii lesa. Postupný zánik krajinnej štruktúry terasových políčok bol čiastočne obnovený v úsekoch, cez ktoré vedú turistické chodníky a cyklotrasy. Navrhované aktivity a odpočinkové miesta boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s prírodou a zapadali do jej koncepcie. Záujmové body a navrhované aktivity by mali plniť potreby občanov a turistov, pri zachovaní hodnôt krajiny . Grafická časť obsahuje postup návrhu a štúdie katastra obce Raková a priestorový model v zmenšenej mierke 1:800.
Key words:štúdia, revitalizácia, potenciál, šport a rekreácia, štruktúra krajiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited