7. 6. 2020  6:14 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Akumulácia elektrickej energie
Autor:
Pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Akumulácia elektrickej energie
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je popísať a charakterizovať jednotlivé spôsoby akumulácie elektrickej energie. V práci sú spomínané jednak tie spôsoby akumulácie a ich princípy, ktoré sú vo svete využívané bežne a teoretický základ ich využívania spolu s ich finančnou náročnosťou, objemom akumulovanej elektrickej energie a časovou dostupnosťou umožňujú ich početné využívanie pre akumuláciu elektrickej energie v elektrizačných sústavách, prípadne v menších systémoch, napríklad na báze obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej sú v práci charakterizované metódy akumulácie energie, ktoré sú aj v súčasnosti stále len na výskumnej a experimentálnej úrovni, najmä z dôvodu ich finančnej náročnosti, pričom sa hľadajú možné cesty optimalizácie a zabezpečenia finančnej dostupnosti týchto systémov. Všetky akumulačné princípy sú zhrnuté v SWOT analýzach, ktoré zachytávajú ich výhody, nevýhody, príležitosti i ohrozenia. Druhá časť diplomovej práce je venovaná návrhu činnosti a špecifikácii komponentov hybridného akumulačného systému využívajúceho na akumuláciu energie jednak vodík -- nosič energie, ale aj elektrochemické akumulátory. Vodík a elektrochemické akumulátory zabezpečujú akumuláciu energie produkovanej prostredníctvom fotovoltickej elektrárne. Súčasťou tejto časti práce je i zhrnutie a stanovenie približnej ekonomickej náročnosti hybridného akumulačného systému.
Kľúčové slová:
akumulácia elektrickej energie, SWOT analýza, vodík, elektrochemické akumulátory, hybridný akumulačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene