Feb 28, 2020   11:11 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cement composites laced with alkali resisting glass fiber
Written by (author): Ing. Ondrej Tamaškovič
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Kmecová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Cementové kompozity s prímesou alkáliám odolávajúcich sklených vlákien
Summary:Výskum v oblasti vláknobetónov s prímesou alkáliám odolných sklených vlákien (ARGF) je relatívne krátkodobý. O použití vláknobetónov s vyšším objemovým dávkovaním sklených vlákien nachádzame v dostupnej literatúre obmedzené údaje. V tejto práci sa sledoval vplyv dávky alkáliám odolávajúcich sklených vlákien (ARGF) do cementových kompozitov uložených vo vodnom prostredí. Z dôvodu vylúčenia vplyvu plniva na výsledky experimentov, sa výskum realizuje na cementových kašiach s dávkou sklených vlákien v množstvách 1,0; 2,5; 3,5 a 5 % z hmotnosti cementu. Referenčné vzorky boli bez prímesi sklených vlákien. Vplyv sklených vlákien typu Cem-FIL ANTI-CRAK na vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti sa sledoval na valčekových vzorkách s výškou a priemerom 30 mm. Pre všetky vzorky bol zvolený vodný súčiniteľ V/C = 0,33. Sledovali sa najmä pevnosť v tlaku a pevnosť v priečnom ťahu, ďalej zmena hmotnosti, pórovitosť, nasiakavosť a objemová hmotnosť. Preukázal sa kladný vplyv dávky sklených vlákien predovšetkým na pevnosti v priečnom ťahu, kde sa výrazne prejavilo množstvo vlákien v cementovom kompozite, najmä pri počiatočných meraniach, kde najvýraznejší vplyv mala dávka 3,5 % a 5 % hmotnostných. Pri pevnostiach v tlaku vzorka s dávkou 3,5 % sklených vlákien dosahovala vyššie pevnosti oproti ostatným vzorkám počas celého merania a tieto pevnosti boli vyššie aj po neskoršom poklese i v porovnaní so vzorkami bez sklených vlákien, ktorým pevnosť v tlaku celý čas stúpala.
Key words:kompozit, vlákno, alkálie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited