Feb 19, 2020   11:09 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using biologically inspired approaches to clustering
Written by (author): Ing. Michal Kyžňanský
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie biologicky inšpirovaných prístupov v klastrovaní
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza možností biologicky inšpirovaných algoritmov v klastrovaní, a ich porovnanie s referenčnými a tradičnými prístupmi. Navrhnutý bol experiment, ktorý na rôznych dátových množinách overil schopnosti biologicky inšpirovaných algoritmov založených na tzv. inteligencii roja (swarm intelligence). Práca detailnejšie pojednáva o algoritmoch založených na sociálnom správaní mravcov (ACA), roja včiel (ABC) a rýb (AFSA). V kontexte porovnania sme sa detailnejšie zamerali na algoritmus AFSA a ACA, ktoré prešli procesom ladenia a boli do nich zavedené rôzne modifikácie. Implementácia dokázala, že meta-heuristiky založené na sociálnom správaní živých organizmov (hmyzu a iných) disponujú potenciálom, ktorý je možné ďalej rozvíjať. Prenikanie podobných princípov do informačných technológií predstavuje rozširujúci sa trend, ktorým je čoraz užšia spolupráca s inými odvetviami, najmä biologickými smermi.
Key words:aca, afsa, klastrovanie, kmeans, pso

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited