7. 4. 2020  13:19 Zoltán
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Administrativna budova
Autor: Ing. Patrik Števaňák
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Oponent:Ing. Viera Maňková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Administrativna budova
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo v rozsahu podľa zadania vypracovať projekt pre realizáciu stavby administratívnej budovy, určenej pre konkrétnu projekčnú organizáciu. Výsledkom mala byť budova spĺňajúca aktuálne platné legislatívne a normové požiadavky na výstavbu s dôrazom na ekonomické, ekolologické a enviromentálne činitele. Zohľadňovala sa aj udržateľnosť počas celého životného cyklu a nenáročnosť na odstránenie stavby po jeho uplynutí. Obsahovo je práca rozdelená na grafickú a textovú časť. Grafická časť obsahuje výkres situácie v mierke 1:200, kde sú zachytené rozmerové, polohopisné a výškopisné charakteristiky budovy, úprava terénu dotknutých parciel, verejné inžinierske siete s napojením objektu a tiež širšie vzťahy na okolité prostredie. V mierke 1:50 sú vypracované kompletné stavebné výkresy troch zadaných pôdorysov, priečny i pozdĺžny rez budovou, charakteristické pohľady a výkres tvaru stropu nad suterénom. Na dvoch samostatných výkresoch sú vypracované konštrukčné detaily zadaných oblastí -- napojenie transparentnej fasády na nosný systém budovy a riešenie komplikovaných detailov vonkajšieho jazierka v átriu. Zhrnutím grafickej časti je súhrnný plagát rozmerov 700 x 1000 mm. Textová časť práce je členená na viacero kapitol. Prvou z nich je súhrnná technická správa, ktorá podáva všeobecné, typologické, architektonické, konštrukčné a materiálové zhodnotenie budovy na úrovni hlavnej stavebnej výroby a tiež pomocnej stavebnej výroby. Kapitoly dva a tri sa venujú vybraným častiam stavebnej fyziky, konkrétne stavebnej tepelnej technike a svetlotechnike, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri správnom fungovaní stavby administratívneho typu. Statické riešenie, opis konštrukčného systému a predbežný návrh rozmerov nosných prvkov sú popísané v štvrtej kapitole. Vštetky výpočty, tabuľky, čiastkové výsledky a grafické výstupy z programov sú uvedené v časti prílohy.
Klíčová slova:administratívna budova, realizačný projekt, transparentná fasáda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně