7. 4. 2020  13:14 Zoltán
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Administrativna budova
Autor: Ing. Patrik Števaňák
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Oponent:Ing. Viera Maňková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Administrativna budova
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo v rozsahu podľa zadania vypracovať projekt pre realizáciu stavby administratívnej budovy, určenej pre konkrétnu projekčnú organizáciu. Výsledkom mala byť budova spĺňajúca aktuálne platné legislatívne a normové požiadavky na výstavbu s dôrazom na ekonomické, ekolologické a enviromentálne činitele. Zohľadňovala sa aj udržateľnosť počas celého životného cyklu a nenáročnosť na odstránenie stavby po jeho uplynutí. Obsahovo je práca rozdelená na grafickú a textovú časť. Grafická časť obsahuje výkres situácie v mierke 1:200, kde sú zachytené rozmerové, polohopisné a výškopisné charakteristiky budovy, úprava terénu dotknutých parciel, verejné inžinierske siete s napojením objektu a tiež širšie vzťahy na okolité prostredie. V mierke 1:50 sú vypracované kompletné stavebné výkresy troch zadaných pôdorysov, priečny i pozdĺžny rez budovou, charakteristické pohľady a výkres tvaru stropu nad suterénom. Na dvoch samostatných výkresoch sú vypracované konštrukčné detaily zadaných oblastí -- napojenie transparentnej fasády na nosný systém budovy a riešenie komplikovaných detailov vonkajšieho jazierka v átriu. Zhrnutím grafickej časti je súhrnný plagát rozmerov 700 x 1000 mm. Textová časť práce je členená na viacero kapitol. Prvou z nich je súhrnná technická správa, ktorá podáva všeobecné, typologické, architektonické, konštrukčné a materiálové zhodnotenie budovy na úrovni hlavnej stavebnej výroby a tiež pomocnej stavebnej výroby. Kapitoly dva a tri sa venujú vybraným častiam stavebnej fyziky, konkrétne stavebnej tepelnej technike a svetlotechnike, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri správnom fungovaní stavby administratívneho typu. Statické riešenie, opis konštrukčného systému a predbežný návrh rozmerov nosných prvkov sú popísané v štvrtej kapitole. Vštetky výpočty, tabuľky, čiastkové výsledky a grafické výstupy z programov sú uvedené v časti prílohy.
Kľúčové slová:administratívna budova, realizačný projekt, transparentná fasáda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene