20. 1. 2020  22:50 Dalibor
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
Autor: Bc. Andrej Hrabaj
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Iveta Čambálová
Oponent:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
Abstrakt:HRABAJ, Andrej: Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a.s. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Iveta Čambálová. -- Trnava: MTF STU, 2013, s.51 Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť etický kódex zamestnancov v podniku Matador Industries, a.s. Práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť pojednáva o podstate a význame etického kódexu zamestnancov. Vymedzuje základné pojmy, ako sú etika, morálka, charakterizuje jednotlivé druhy profesijnej etiky ako aj základnú charakteristiku etického kódexu. Druhá časť sa zaoberá analýzou východísk pre tvorbu etického kódexu. Na analýzu súčasného stavu som použil dotazníkovú metódu. Dotazníka sa zúčastnilo spolu 40 respondentov, pričom sa jednalo o administratívnych a výrobných pracovníkov. Dotazník bol vyhodnotený graficky. Tretia časť obsahuje navrhovaný etický kódex, ktorý je spísaný v bodoch. Štvrtá časť zahŕňa zhodnotenie navrhovaného riešenia a následné opatrenia.
Kľúčové slová:etika, morálka, personálny pracovník, Matador Industries, a.s., etický kódex

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene