Apr 7, 2020   1:29 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to streamline the communication system in the company Delphi Slovensko, s.r.o., Senica
Written by (author): Bc. Patrik Slezák
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ivana Ščasnovičová
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie systému komunikácie v podniku Delphi Slovensko, s. r. o., Senica
Summary:SLEZÁK, Patrik: Návrh opatrení na zefektívnenie systému komunikácie v podniku Delphi Slovensko, s. r. o., Senica [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Ivana Ščasnovičová - Trnava: MTF STU, 2014. 64 s. Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zefektívnenie systému komunikácie v spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. V teoretickej časti rozoberiem všeobecne problematiku vnútropodnikovej komunikácie. Definujem základné pojmy komunikácie, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vnútropodnikovú komunikáciu, komunikačný štýl, komunikačné zručnosti manažéra a komunikačné bariéry. V analýze súčasného stavu systému komunikácie v spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o., Senica popisujem charakteristiku spoločnosti a jej história, organizačnú štruktúru personálneho oddelenia a výsledky získané z dotazníka. V ďalšej časti sa zaoberám opatreniami na zefektívnenie systému komunikácie v spoločnosti na základe dotazníkového prieskumu. V poslednej časti zhodnotím návrh opatrení a ich prínos pre spoločnosť.
Key words:komunikačný proces, komunikácia, vnútropodniková komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited