Apr 4, 2020   11:17 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal of recommendations for improving of utilization of price as a tool of communication with the customer
Written by (author): Ing. Peter Pažitný
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Ladvenicová, PhD.
Opponent:Ing. Roman Viden
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh odporúčaní na zlepšenie využívania ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh odporúčaní na zlepšenie využívania ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom v priemyselných podnikoch na Slovensku. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol a niekoľkých podkapitol. Prvá kapitola sa venuje teoretickým východiskám, v ktorej sú objasnené pojmy komunikácia, marketingový mix a cena, ktorá je súčasť marketingového mixu. Druhá kapitola, analýza súčasného stavu popisuje súčasný stav využívania ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom. V tretej kapitole sú uvedené návrhy odporúčaní na zlepšenie využívania ceny. Vypracoval som päť návrhov, ktoré majú pomôcť zlepšiť využívanie ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom v priemyselných podnikoch na Slovensku. Posledná kapitola zhodnocuje navrhnuté odporúčania.
Key words:komunikácia, marketingový mix, tvorba cien, úprava cien

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited