Feb 18, 2020   8:03 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of Particles size contaminated with drying oils on process of self-heating
Written by (author): Ing. Miroslav Krištof
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv veľkosti častíc sypkých materiálov znečistených vysychavými olejmi na proces samozahrievania
Summary:KRIŠTOF, Miroslav: Vplyv veľkosti častíc sypkých materiálov znečistených vysychavými olejmi na proces samozahrievania. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: Ing. Ivan Hrušovský Phd.- Trnava: MTF STU, 2014. 52 s. Cieľom tejto práce je popísať problematickú oblasť samozahrievania a samovznietenia látok. Na základe získaných informácií vykonať experiment, sledujúci sklon k samozahrievaniu dreveného porézneho nosiča zmáčaného ľanovým olejom, pri jednotlivých frakciách pomocou košíkovej metódy. Práca obsahuje päť kapitola. Prvá kapitola sa zaoberá históriou a princípom tepelného samozahrievania látok. Nasledujúca kapitola rozoberá problematiku klasifikácie veľkosti častíc sypkých materiálov a metódy popisu zrnitostného zloženia látok. Kapitola 3 popisuje metódy charakterizujúce proces samozahrievania spolu s jeho zaznamenávaním a rastlinné vysychavé oleje v kapitole číslo 4. Piata kapitola je venovaná praktickej časti, ktorá popisuje prípravu vzoriek a vplyv veľkosti častíc znečisteného porézneho nosiča ľanovým olejom na proces tepelného samozahrievania. Kľúčové slová : samozahrievanie, samovznietenie, košíkové
Key words:frakcia, rastlinné vysychavé oleje, košíkové metódy, samozahrievanie, samovznietenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited