Dec 13, 2019   8:18 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of solutions in reading literacy in corporation SES, a.s. Tlmače
Written by (author): Ing. Jana Šafáriková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riešení nedostatkov v čitateľskej gramotnosti v podniku SES, a.s. Tlmače
Summary:SÚHRN Šafáriková Jana: Čitateľská gramotnosť a jej vplyv na výkonnosť pracovníkov v podniku SES, a.s., Tlmače. Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Školiteľ: PhDr. Silvester Sawicki, PhD., Trnava, Materiálovotechnlogická fakulta STU, 2013 Bakalárska práca prináša v teoretickej časti vymedzenie základných pojmov z oblasti čitateľskej gramotnosti. Výskum bol vykonaný prostredníctvom testu, ktorý bol zostavený podľa predlohy štúdie PISA. Rozdal sa v podniku SES, a.s., Tlmače. Vybranú vzorku predstavovalo 120 respondentov (pracovníci rôznych pozícii). Cieľom empirickej časti bolo zistiť úroveň čitateľskej gramotnosti pracovníkov podniku SES, a.s., Tlmače a porovnať ju s hodnotením ich výkonov v práci. Výsledkom tejto práce je zhodnotenie cieľov výskumu a následný návrh zlepšenia čitateľskej gramotnosti zamestnancov podniku, ktorých hodnotenie bolo slabé alebo priemerné. Kľúčové slová: gramotnosť, čítanie, písanie, čitateľská gramotnosť, PISA
Key words:písanie, čítanie, čitateľská gramotnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited