Nov 19, 2019   3:00 a.m. Alžbeta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for code of ethics of employees VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Written by (author): Ing. Soňa Sedláčková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh etického kódexu zamestnancov podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Summary:SEDLÁČKOVÁ, Soňa : Návrh etického kódexu zamestnancov podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. [ Bakalárska práca ] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Iveta Čambálová. -- Trnava: MTF STU, 2013. 63 s. Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvorenie návrhov na zlepšenie etického kódexu zamestnancov podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o. na základe analýzy súčasného etického kódexu podniku. Bakalárska práca je rozdelená na štyri základné a nosné celky. Prvý celok je venovaný základným pojmom, ktoré sa týkajú danej problematiky, vysvetľuje pojmy etika, morálka, etický rámec, úrovne aplikácie etiky do manažmentu ekonomiky, etický kódex, jeho účinnosť a typy, personálne riadenie či podnik, ale aj iné. Druhý celok sa zameriava na podnik, jeho históriu, charakteristiku, výrobný program, štruktúru zamestnancov a v neposlednom rade na analýzu etického kódexu. Tretia časť je venovaná návrhom vytvoreným na základe vyhodnotenia analýzy. Návrhy sú vytvorené tak, aby odstránili nedostatky zistené analýzou. V poslednom, teda vo štvtom celku je uvedené zhodnotenie navrhovaných riešení, ktorých cieľom je zlepšenie úrovne poznania a dodržiavania etických kódexov, čo má viesť k spokojnosti na strane podniku aj zamestnancov.
Key words:etika, etický kódex , podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited