Apr 3, 2020   8:44 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalisation of„Tehelne pole – Dimitrovka“ in Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Andrea Froncová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Opponent:Ing. arch. Marta Kropiláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Urbanisticko-architektonická štúdia riešenia rozvoja priestoru "Tehelné pole - Dimitrovka" v MČ Nové mesto -Bratislave
Summary:Predmetom diplomovej práce bolo riešenie urbanistickej koncepcie rekonštrukcie a rozvoja vnútorného priestoru "Tehelné pole-Dimitrovka" v náväznosti na preddiplomový ateliér s témou "Bratislava-Nové mesto". Priestor tejto mestskej časti v Bratislave vykazuje značný rozvojový potenciál formujúcej sa polyfunkčnej urbanistickej štruktúry. Hlavným cieľom bolo navrhnúť revitalizáciu tohoto územia a komunikačných prepojení v rámci vnútorných dopravných ťahov ako aj napojenia na ostatné mestské časti. Nosným prvkom je riešenie zeleného ťahu, spájajúce celé riešené územie a vytvorenie kvalitných a funkčných verejných priestorov. Idea zeleného ťahu integruje súbor funkčne rôznorodých ťažiskových štruktúr, ktoré po preskúmaní a analýze danej lokality dopĺňajú a vytvárajú nové potrebné funkcie a kapacity v daných súvislostiach. Ovplyvňujúcimi prvkami prostredia pre urbanistický návrh boli jazero Kuchajda, industriálny charakter územia Dimitrovky, problémová bariéra železničnej trate a väčšie funkčné celky v území. Obsahom práce je vyriešenie širších vzťahov a náväzností , návrh prepojenia priestorov popod val, dopravné riešenie priľahlých komunikácií, zohľadnenie problémov a integrácia potenciálu územia do samotného návrhu pevných a voľných štruktúr. Súčasťou návrhu je aj riešenie objektovej skladby, detailu vnútrobloku s námestiami a detailu terénnych a parkových úprav. Projekt predstavuje priestor, ktorý ponúka využívať benefity vodných plôch, rozľahlej zelene, či súčasných riešení nových funkcií pri zachovaní hodnôt pôvodnej architektúry a urbanizmu. Filozofia návrhu je v súhre s prírodnými prvkami a zachovanie objektov industriálnej architektúry dáva návrhu hodnotu zachovania priemyselného dedičstva a samotného genia loci. Charakteristickou črtou návrhu, zastrešujúcou všetky dielčie riešenia, je výrazný kompozično-ekologický prvok zeleného ťahu ako cyklisticko-pešej komunikácie. Koncepcia tohto návrhu zahŕňajúca rôzne športovo-rekreačné a kultúrno-kreatívne aktivity by mohla byť oživením a pridanou hodnotou celej mestskej časti a tým aj hlavného mesta Bratislavy.
Key words:industriálna architektúra, revitalizácia, zelený ťah

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited