Mar 29, 2020   3:08 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information system module for processing of SMART sensors electrochemical measurements
Written by (author): Ing. Maroš Lenický
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Jakuš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modul informačného systému na spracovanie elektrochemických meraní SMART senzorov
Summary:Cieľom práce je oboznámenie sa s problematikou merania elektrochemických vlastností materiálov a analýza súčasného stavu v tejto oblasti. Ďalším cieľom je vytvorenie modulu informačného systému UEFIS a prepojenie s riadiacim programom Nova. Informácie o meraní sú generované do textových súborov, ktoré bude spracovávať UEFIS. Každý textový súbor by mal obsahovať komplexné informácie o aktuálnom kroku merania, jeho vstupné a výstupné dáta. Prenos údajov do systému by mal byť možný on-line a off-line. Modul Meranie zabezpečí uchovanie textových súborov k meraniu, prípadne poskytne jednoduchý prehľad výsledných textových súborov v stromovej štruktúre. Výsledkom práce je modul Meranie, ktorý zberá a uchováva údaje o meraniach. Textové súbory sú generované pomocou statickej .NET metódy, ktorá sa vo forme knižnice vkladá do štruktúry merania pomocou interného príkazu programu Nova "Call static .NET method" obsahujúce základné elektrochemické techniky ako sú cyklická, square wave a diferenčná pulzná voltampérometria.
Key words:UEFIS, Nova, merania elektrochemických senzorov, cyklická voltampérometria, square wave voltampérometria, diferenčná pulzná voltampérometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited