Jul 2, 2020   8:52 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of an Automated System for the Danube Level Forecast
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Opponent:doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh automatizovaného systému pre prognozovanie hladiny Dunaja
Summary:Hydrologická predpoveď je informácia o očakávaných vodných stavoch a prietokoch v určitom mieste a čase. Jej presné a číselné vyjadrenie je však veľmi problematické. Príroda je veľmi zložitý systém, ktorý sa nedá dostatočne presne popísať, preto ani predpovede nebudú nikdy presné. Hlavným cieľom práce je návrh a implementácia automatizovaného systému pre prognózovanie hladiny a prietoku Dunaja pre vodomernú stanicu Bratislava - Devín na základe analýzy a testovania hydrologických a empirických predpovedných metód. Hydrologická predpoveď pre tento profil má mimoriadny význam ako pre vodohospodársky režim prevádzky vodného diela Gabčíkovo, tak aj pre ochranu samotnej Bratislavy. Navrhovaný predpovedný systém sa snaží posúdiť a predpovedať vývoj odtoku na Dunaji z viacerých pohľadov a viacerými modelmi alebo ich kombináciou pri rešpektovaní danej hydrologickej siete a dostupných vstupných údajov.
Key words:
Dunaj, predpoveď hladiny a prietoku, hydrologické a empirické metódy, postupová doba, Visual Basic

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited