Jun 6, 2020   6:48 p.m. Norbert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The proposal to reduction costs in the company Faurecia Slovakia s.r.o.
Written by (author): Ing. Lenka Kuzmová
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Opponent:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku Faurecia Slovakia s.r.o.
Summary:
KUZMOVÁ, Lenka, Bc.: Návrh na znižovanie nákladov v podniku Faurecia Slovakia, s.r.o. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave: Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., Trnava: MTF STU 2014. Počet strán /71/. Diplomová práca je zameraná na analýzu nákladov v podniku Faurecia Slovakia, s.r.o. a prostredníctvom výsledkov analýzy zhodnotiť súčasný stav podniku, poukázať na nedostatky, ktoré boli zistené a na základe nich navrhnúť riešenia, ktoré budú pre daný podnik prínosom. Ceny uvedené v tabuľkách nie sú podľa skutočných hodnôt, pretože podnik si vyžiadal ich utajenie.
Key words:
podnik, znižovanie nákladov, druhy nákladov, účtovníctvo, náklady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited